Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

In geval van levering van zaken door Kado Idee Nederland, hierna te noemen Kado Idee, zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de hieronder genoemde voorwaarden gelden. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen waarnaar wederpartij op welke manier dan ook verwijst, die in enige correspondentie of in ander verband genoemd zijn dan wel algemeen in de handelstak gebruikelijk zijn, worden door deze voorwaarden geélimineerd.

 

Artikel 2. Totstandkoming

• Het doen van een offerte door Kado Idee is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan dertig dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

• De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo Kado Idee de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan wederpartij, danwel een aanvraag heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan, zulks binnen vier weken na plaatsing van de order. Ook overeenkomsten aangegaan door handelsagenten, handelsreizigers en/of andere tussenpersonen, binden Kado Idee eerst nadat deze overeenkomsten door Kado Idee schriftelijk zijn bevestigd, danwel feitelijk een aanvang is gemaakt met de uitvoering daarvan.

• Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Kado Idee en/of haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of anderen tussenpersonen zijn slechts bindend, indien Kado Idee deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon, danwel indien Kado Idee met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61, lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Levering en leveringstijd

• De mondelinge of schriftelijke opgave van enige leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht nooit fataal te zijn.

• Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn. Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van wederpartij, tenzij dit door of vanwege Kado Idee plaatsvindt.

• Kado Idee is gerechtigd de levering in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is wederpartij gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 en 14, de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 4. Informatieplicht

Op eerste verlangen van Kado Idee is wederpartij verplicht aan Kado Idee mede te delen het juiste BTW- identificatienummer, alsmede de naam waaronder wederpartij bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

 

Artikel 5. Prijzen

• Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

• In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Kado Idee gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten der overeenkomst moeten worden vermeld.

 

Artikel 6. Zekerheid

Kado Idee is reeds gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van betalingsverplichting van wederpartij te vorderen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

• Geleverde produkten blijven bij uitsluiting eigendom van Kado Idee tot aan het moment waarop al onze vorderingen op opdrachtgever volledig zijn gekweten. Tot dan toe is wederpartij gehouden de produkten gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van ons te bewaren.

• Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van wederpartij om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de produkten aan zijn afnemers te verkopen onverlet, zolang Kado Idee geen gebruik heeft gemaakt van haar recht deze rechten van wederpartij op te zeggen wegens niet nakomen van enige verplichting jegens Kado Idee.

 

Artikel 8A. Reclame

• Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Kado Idee zijn ontvangen, op straffe van verval van enig recht hiertoe. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.

• Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Kado Idee, kan deze hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.

• Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.

• Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd, alsdan worden reclames niet meer door Kado Idee in behandeling genomen.

• Indien wederpartij het geleverde, en in het bijzonder geleverd textiel, bewerkt middels textielbedrukking c.q. borduring, wordt wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben geïnspecteerd en goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Kado Idee in behandeling genomen.

• Het indienen van reclame ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Kado Idee ten opzichte van laatstgenoemde.


Artikel 8B. Reclame drukwerk

• PMS kleuren zijn optimale waarden op wit papier. Geringe kleurafwijkingen op witte ondergronden zijn geen reden voor afkeur van de geleverde goederen. Op gekleurde ondergronden, zilverkleurige ondergronden en transparante ondergronden kan het, om de gewenste pms kleur te benaderen, nodig zijn om dubbel te drukken of de gehele tekst (indien mogelijk) in wit te onderleggen. Extra kosten hiervoor zullen evenals de kosten voor eventuele drukproeven, na overleg vooraf, worden doorbelast. Geringe afwijkingen in drukkleur blijven ook hier echter geen reden voor afkeur.

• Daar de oppervlaktes waarop gedrukt wordt niet altijd helemaal gelijk dan wel vlak zijn, kunnen er vooral bij volvlak bedrukkingen kleine oneffenheden in druk ontstaan, welke geen reden tot afkeur zijn.

•  Bij het (in flexoprint) drukken van folies (zoals bij de lollies, snoepjes, flowpacks etc.) kunnen er afwijkingen in drukkleuren, helderheid en passing ontstaan die vanwege de te gebruiken technieken niet te vermijden en derhalve geen reden tot afkeur zijn. Tevens kunnen er bij het wikkelen van lollies en snoepjes kleine beschadigingen ontstaan welke dienen te worden geaccepteerd.

• Het aanbrengen van stickers is in principe handwerk. Geringe afwijkingen in stand en afwerking zijn derhalve geen reden tot afkeur.

• De diverse goederen worden bij het bedrukken in- en uitgepakt, in en uit malllen geschoven etc. Geringe beschadigingen (zoals kleine krasjes) welke bij deze handelingen ontstaan, duiden niet op ondeugdelijke of gebruikte goederen en zijn derhalve geen reden tot afkeur.

• Wij behouden ons het recht voor 10% meer of minder te leveren.

 

Artikel 9. Garantie

• Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft Kado Idee op de geleverde zaken geen enkele garantie.

• In geval garantie door Kado Idee is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht danwel nummers of plombes verminkt of verwijderd.

• Ingeval garantie door Kado Idee is verstrekt, verloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan zes maanden.

• Uit hoofde van de door ons verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kunnen wij slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

• Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voorzover er sprake is van overmacht aan de zijde van Kado Idee. Met name is hiervan sprake in geval van onoordeelkundig gebruik van het geleverde, zulks ter beoordeling van Kado Idee, alsmede indien toeleveranciers van Kado Idee de productie van de te leveren zaken vertragen, staken of daarin wijzigingen aanbrengen. In laatstgenoemd geval is Kado Idee gerechtigd tot levering indien naar haar oordeel de wijzigingen slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.

• Voor gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden, is Kado Idee nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 11. Overmacht

• Kado Idee is niet aansprakelijk jegens wederpartij voor schade die deze mocht lijden als enige van haar prestaties wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd, dan wel niet meer op economische basis voor haar uitvoerbaar is, als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan haar bedrijfsleiding geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden toen order werd aanvaard.

• In geval van tijdelijke overmacht heeft Kado Idee het recht om te hare keuze de termijn van aflevering te wijzigen of de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot betalen van schadevergoeding.

 

Artikel 12. Ontbinding

• In gevallen dat wederpartij: In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;

- Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
- Enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;
- Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
- Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaan tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, heeft Kado Idee door het plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden, voordat betaling heeft plaatsgevonden, het recht de overeenkomst door schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interessen.

 

Artikel 13. Opschortingsrecht

Indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Kado Idee gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Kado Idee het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten.

 

Artikel 14. Betalingen

• Bestellingen dienen altijd vooraf betaald te worden, voor levering plaatsvindt, middels storting of overmaking op een door Kado Idee aangewezen bank- of girorekening, zonder korting of compensatie. Bij niet tijdige betaling, waarbij de uiterste betaaldatum door Kado Idee op de betreffende factuur aangegeven is, kan de levertijd van de bestelde goederen eventueel opgeschort worden. Kado Idee is generlei aansprakelijk, in welke hoedanigheid dan ook, indien daardoor de bestelde goederen van de klant op een later tijdstip geleverd worden als de gewenste of fatale leverdatum van de klant.

• Nieuwe klanten betalen bij een eerste bestelling altijd vooraf, voor levering plaatsvindt, middels storting of overmaking op een door Kado Idee aangewezen bank- of girorekening, zonder korting of compensatie. Bij niet tijdige betaling, waarbij de uiterste betaaldatum door Kado Idee op de betreffende factuur aangegeven is, kan de levertijd van de bestelde goederen eventueel opgeschort worden. Kado Idee is generlei aansprakelijk, in welke hoedanigheid dan ook, indien daardoor de bestelde goederen van de klant op een later tijdstip geleverd worden als de gewenste of fatale leverdatum van de klant.

• Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van Kado Idee, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Kado Idee aangewezen bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of compensatie.

• Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door Kado Idee gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

• Wanneer betaling bij accreditief is overeengekomen draagt wederpartij alle daaraan verbonden kosten.

• Vorderingen of klachten met betrekking tot enige prestatie onzerzijds, zijn nooit een geldige reden voor wederpartij om betalingen aan ons op te schorten.

 

Artikel 15. Rente en kosten

• Indien betaling niet binnen de in artikel 14 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is Kado Idee gerechtigd vanaf dat moment rente van 2% over een maand (of een gedeelte daarvan) te berekenen over het nog openstaande bedrag.

• Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 150,-.

 

Artikel 16. Vrijwaring

Wederpartij dient Kado Idee te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Kado Idee jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Kado Idee geleverde zaken.

 

Artikel 17. Adviezen

Kado Idee aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door haar verstrekte adviezen, zij het gevraagd of ongevraagd.

 

Artikel 18. Pand- en retentierecht

• Op alle goederen die Kado Idee, uit welke oorzaak ook, onder zich heeft of krijgt, wordt ten behoeve van haar een pandrecht gevestigd tot zekerheid van alle vorderingen, die zij op wederpartij heeft of in de toekomst zal verkrijgen.

• Wanneer de goederen als bedoeld in lid 1 van dit artikel in haar macht zijn gebracht of aan haar zijn overhandigd, komt Kado Idee een retentierecht op deze goederen toe tot zekerheid van alle vorderingen die zij op wederpartij mocht hebben of in de toekomst zal verkrijgen.

 

Artikel 19A. Annulering

• Indien een door Kado Idee aanvaarde opdracht door wederpartij wordt geannuleerd, is Kado Idee gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, door toeleveranciers aan Kado Idee in rekening gebracht.

• Indien een door Kado Idee aanvaarde opdracht door wederpartij wordt geannuleerd, is Kado Idee gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, om te zetten in een tegoedbon ofwel cadeaubon van dezelfde waarde als het te krediteren bedrag. De cadeuabon heeft dan een geldigheidsduur van exact 1 jaar na afgiftedatum. Met de kortingscode kan de cadeaubon gedurende 1 jaar worden verzilverd (uitsluitend bij Kado Idee Nederland) en kan gekozen worden uit alle producten die op dat moment in de webshop worden aangeboden. Indien de cadeaubon niet of geheel verzilverd wordt binnen 1 jaar vervalt automatisch het recht op het bedrag na 1 jaar van uitgifte.

• Indien Kado Idee Nederland een product tijdelijk of niet (meer) leveren kan en door Kado Idee Nederland aan de klant een alternatief van hetzelfde of soortgelijk product is aangeboden waarmee de klant niet akkoord gaat, is Kado Idee gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, om te zetten in een tegoedbon ofwel cadeaubon van dezelfde waarde als het te retourneren bedrag. De cadeaubon heeft dan een geldigheidsduur van exact 1 jaar na afgiftedatum. Met de kortingscode kan de cadeaubon gedurende 1 jaar worden verzilverd (uitsluitend bij Kado Idee Nederland) en kan gekozen worden uit alle producten die op dat moment in de webshop worden aangeboden. Indien de cadeaubon niet of geheel verzilverd wordt binnen 1 jaar vervalt automatisch het recht op het bedrag na 1 jaar van uitgifte.


Artikel 19B. Retourzenden

• Indien Kado Idee Nederland goederen heeft verzonden naar wederpartij en de goederen zijn om wat voor reden dan ook, niet vóór of op de gewenste afleverdatum aangekomen bij de wederpartij, mag de wederpartij de goederen alleen dan retourneren, eerst na een goedkeuring van Kado Idee Nederland. Bij goedkeuring voor het retour zenden (wat geheel gebeurd op eigen risico van de wederpartij) wordt alleen het bedrag van de goederen gecrediteerd, (mits de goederen schoon en in ongebruikte staat retour zijn gezonden), en niet de in rekening gebrachte verzendkosten door Kado Idee Nederland en de verzendkosten door de wederpartij gemaakt voor het retour zenden. Kado Idee Nederland kan er dan voor kiezen om het bedrag terug te storten op de betaalrekening of Kado Idee Nederland kan ervoor kiezen het te crediteren bedrag om te zetten in een tegoedbon ofwel cadeaubon van dezelfde waarde als het terug te betalen bedrag van de creditnota. De cadeaubon heeft dan een geldigheidsduur van exact 1 jaar na afgiftedatum. Met de kortingscode kan de cadeaubon gedurende 1 jaar worden verzilverd (uitsluitend bij Kado Idee Nederland) en kan gekozen worden uit alle producten die op dat moment in de webshop worden aangeboden. Indien de cadeaubon niet of geheel verzilverd wordt binnen 1 jaar vervalt automatisch het recht op het bedrag na 1 jaar van uitgifte. Het adres voor het retourzenden van goederen is: Kado Idee Nederland, Afd. Retouren, Postbus 188, 4100 AD, Culemborg, The Netherlands. Bij de retourzending dient u altijd een copie van de pakbon of factuur bij te sluiten.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

• Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing.

• Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

• Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht Kado Idee het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.